Algemene voorwaarden

1. Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Paarse Boeddha en een client waarop Paarse Boeddha deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen massage / beauty salon

 1. De specialiste van Paarse Boeddha zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De client zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan specialiste worden verteld.
 3. De specialiste van Paarse Boeddha is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. De specialiste van Paarse Boeddha zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.

3. Afspraken

 1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Paarse Boeddha melden.
 2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Paarse Boeddha het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.
 3. Indien de cliënt meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de specialiste de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen. 
 4. Indien de cliënt bij meer dan twintig minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag de specialiste de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
 5. Paarse Boeddha moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
 6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3.1 tot en met 3.5 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Persoonsgegevens & privacy

 1. De cliënt voorziet de specialiste vóór de/bij de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de specialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
 2. De schoonheidspecialiste neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.
 3. De massage / beauty salon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 4. De massage / beauty salon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
 5. De specialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.
 6. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 7. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de specialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

5. Betaling

 1. Paarse Boeddha vermeld alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar in de salon.
 2. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
 3. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
 4. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Middels pin of contante betaling

6. Aansprakelijkheid

 1. Paarse Boeddha is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste van Schoonheidssalon Mooi & Zo is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding.
 2. Paarse Boeddha is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

7. Klachten

 1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Paarse Boeddha.
 2. Paarse Boeddha moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
 3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Paarse Boeddha de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
 4. Indien een klacht over de producten gegrond is zal Paarse Boeddha het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.
 5. Indien Paarse Boeddha en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

8. Garantie

 1. Paarse Boeddha geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling en producten.
 2. Deze garantie vervalt indien, indien:
 • De cliënt op de hoogte is gebracht door de specialiste over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;
 • De cliënt andere producten dan door de specialiste geadviseerde producten heeft gebruikt;
 • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd;
 • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
 • De cliënt de producten niet volgens het advies van de specialiste heeft gebruikt;
 • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
 1. Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

9. Beschadiging en/of diefstal

 1. Paarse Boeddha heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
 2. Paarse Boeddha meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Behoorlijk gedrag

 1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
 2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de specialiste van Paarse Boeddha het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
 3. Bij Paarse Boeddha wordt gewerkt volgens de hygiëne regels van de HAM code van schoonheidsspecialisten.
 4. Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.

11. Recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Paarse Boeddha en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Paarse Boeddha en zijn ook in de salon beschikbaar.
 3. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. Ze zijn gedeponeerd onder nummer ……… U kunt de voorwaarden opvragen bij de Kamer van Koophandel.
 4. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 5. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
 6. Geheimhouding
 1. De specialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.
 2. Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de specialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Laatste update mei 2018